Privacyverklaring

Ikhebeenkamer.nl
Versie februari 2020

Inleiding
De verantwoordelijke voor deze privacyverklaring is
Ikhebeenkamer.nl
Rijnkade 5
6811 HA Arnhem

Wij hechten veel waarde aan een goede bescherming van uw persoonsgegevens die wij verwerken. Omdat wij de privacy van onze huurders en verhuurders belangrijk vinden, nemen wij maatregelen om de aanwezige persoonsgegevens adequaat te beveiligen tegen iedere vorm van verlies. In dit kader hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Hieronder zetten wij uiteen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

1. Beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens hanteren wij de volgende beginselen die ook in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn opgenomen:
1.1. Persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is.
Persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld.
1.2. De persoonsgegevens mogen niet voor andere doeleinden worden verwerkt dan waarvoor zij zijn verzameld. Dit wordt doelbinding genoemd.
1.3. Persoonsgegevens dienen toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Dit wordt ‘minimale gegevensverwerking’ genoemd.
1.4. Persoonsgegevens dienen juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd. Daarom nemen wij alle redelijke maatregelen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld worden gewist. Dit wordt dataveiligheid genoemd.
1.5. Waar mogelijk en nodig zorgen wij ervoor dat de identiteit van de betrokkene niet zomaar kan worden achterhaald door onbevoegden. Wij verwerken persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is.
1.6. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen zodat een passende beveiliging van persoonsgegevens kan worden gewaarborgd. Hiermee dragen wij bij aan de integriteit en vertrouwelijkheid van de aanwezige data.

2. Grondslagen gegevensverwerkingen
Wij verwerken de persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende grondslagen. Het is mogelijk dat, gelet op de aard van de werkzaamheden van Ikhebeenkamer.nl en de aard van de persoonsgegevens, een of meer grondslagen met elkaar gecombineerd kunnen worden. Het gaat om de volgende grondslagen:
2.1. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
2.2. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
2.3. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Ikhebeenkamer.nl rust. Hierbij kan men denken aan de naleving van de Wwft en de identificatieplicht voor klanten die onroerend goed willen verhuren door tussenkomst van onze website.
2.4. De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
2.5. De verwerking vindt plaats voor gerechtvaardigde doelen van Ikhebeenkamer.nl, waaronder begrepen (online) marketingactiviteiten en nieuwsbrieven gericht aan de relevante doelgroepen.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken
Indien u huurt of verhuurt via ons, zijn wij genoodzaakt om bepaalde persoonsgegevens van u in ons bezit te hebben en deze gegevens te verwerken. U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

3.1. Indien u huurt:
-
Voorletters,
- Voornaam,
- Achternaam,
- Huidig adres en postcode,
- Woonplaats,
- Telefoonnummer,
- E-mailadres,
- Geboortedatum,
- Kopie identiteitsbewijs,
- Kopie bankpas,
- Inkomensverklaring en/of salarisstrook,
- Eventuele garantstelling derde voor de huur,
- Kopie identiteitsbewijs garantsteller,
- Inkomensverklaring garantsteller,
- Bewijs inschrijving onderwijsinstelling (indien student)

3.2 Indien u verhuurt:
-
Voorletters,
- Voornaam,
- Achternaam,
- Huidig adres en postcode,
- Woonplaats,
- Telefoonnummer,
- E-mailadres,
- Geboortedatum,
- Kopie identiteitsbewijs,
- Kopie bankpas.

Naast deze gegevens, kunnen wij de openbaar toegankelijke registers raadplegen. Dit is bedoeld om te voldoen aan onze wettelijke plicht om een goed beeld van onze klanten te hebben en daarmee gevolg te geven aan de principe van Know Your Customer.

4. Doeleinden gegevensverwerkingen
De hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken wij voor diverse doeleinden. Om te beginnen worden de gegevens verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst en daaruit voortvloeiend een goede financiële administratie.  

Daarnaast worden de gegevens verwerkt voor de naleving van wet- en regelgeving. Hierbij kan men denken aan de uitvoering van bijzondere wetten in relatie tot onze dienstverlening. Ook kan men denken aan naleving van wet- en regelgeving in het kader van de uitoefening van een handhavings- of toezichtstaak door de overheid. De persoonsgegevens kunnen dan, binnen de wettelijke grenzen, worden doorgegeven aan toezichthoudende instanties ter naleving van de regels.

De persoonsgegevens kunnen wij ook verwerken worden voor de marketing- en communicatiedoeleinden met de cliënt zelf.

5. Bron van verwerkte persoonsgegevens
Op grond van de AVG dienen wij te kunnen aantonen hoe wij aan de persoonsgegevens zijn gekomen. Wij ontvangen de persoonsgegevens van de cliënten zelf, een externe organisatie of online via de openbaar toegankelijke databases van de overheden.

6. Uw persoonsgegevens en derden
In beginsel verwerken wij de aanwezige persoonsgegevens enkel intern. Toch komt het regelmatig voor dat wij de persoonsgegevens van onze klanten wel met externe partijen moeten delen om een overeenkomst uit te voeren, de belangen van de cliënt te behartigen of een wettelijke plicht na te leven.
Wij kunnen uw persoonsgegevens met de volgende partijen delen:
- Online payment serviceprovider, zoals Mollie,
- De boekhouder c.q. accountant
- Onlinemarketingsoftware.

7. Persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte
Wij verwerken geen persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Evenmin verstrekken wij persoonsgegeven aan partijen die zich buiten de EER bevinden of buiten de EER persoonsgegevens verwerken.

8. Bewaartermijnen
Wij verwerken de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van vooraf bepaalde doeleinden. Zo hanteren wij een bewaartermijn van 5 jaar voor de persoonsgegevens van de cliënten die eerder hebben verhuurd.  Ter naleving van de fiscale wetgeving bewaren wij de financiële gegevens zoals facturen minimaal 7 jaar.

9. Rechten betrokkenen
Op grond van de AVG heeft u privacy rechten. Zo heeft u het recht om van ons te weten over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Dit wordt het recht op inzage genoemd. Indien blijkt dat wij persoonsgegevens van u verwerken, dan kunt u ons verzoeken om een geheel of gedeeltelijke verwijdering of correctie van de persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens geen doel meer dient, kunt u ons verzoeken om de persoonsgegevens niet langer meer te verwerken, dit wordt het recht op verwerkingsbeperking genoemd. Gaat u gebruik maken van de diensten van een andere dienstverlener, dan kunt u ons vragen om de aanwezige persoonsgegevens over te dragen aan de nieuwe dienstverlener. Dit wordt het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens genoemd.

De rechten van betrokkenen op grond van de AVG kunnen als volgt worden weergegeven:
- Recht op inzage,
- Recht op rectificatie,
- Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid),
- Recht op verwerkingsbeperking,
- Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens,
- Recht van bezwaar tegen verdere verwerking van persoonsgegevens.

10. Geautomatiseerde (individuele) besluitvorming
Wij nemen geen (individuele) beslissingen op basis van geautomatiseerde besluitvorming. De beslissingen worden door een natuurlijke persoon binnen Ikhebeenkamer.nl genomen ter bescherming van de rechtspositie van de betrokkene.

11. Cookies
Wij maken op onze website gebruik van de analytische cookies van Google Analytics. Hiermee kunnen wij in beginsel zien welke onderdelen van onze website door de bezoekers worden geraadpleegd, hoe lang men op de website blijft en wanneer de site verlaat. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens van onze websitebezoekers, de bezoekers zijn ook niet te identificeren aan de hand van deze cookies.

12. Rechten voorbehouden
Ikhebeenkamer.nl behoudt zich het recht deze privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd aan te passen. De nieuwste versie zullen wij op onze website publiceren.

13. Contactgegevens
Ikhebeenkamer.nl is de verantwoordelijke voor deze privacy- en cookieverklaring. Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ons bereiken via
Ikhebeenkamer.nl
Rijnkade 5
6811 HA Arnhem
info@ikhebeenkamer.nl